»   HOME
»   DESPRE NOI
»   CONTACT
»   SITEMAP
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive  |   Servicii de consultanta  |   Legislatie


HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii
lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive


EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.


CAP. I: Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive, definite conform art. 3.

ART. 2

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi ale hotărârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplica în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

ART. 3

În sensul prezentei hotărâri, atmosfera exploziva este definită conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

ART. 4

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru:

a) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentelor medicale ale pacientilor;

b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată;

c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structura chimica instabila;

d) industriile extractive reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj sau prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;

e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cuprinse în dispoziţiile adecvate ale acordurilor internaţionale şi în legislaţia nationala care transpune directivele care aplica aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în atmosfera potenţial exploziva nu sunt excluse.

CAP. II: Obligaţiile angajatorului

ART. 5

(1) În vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 şi a asigurării protecţiei impotriva exploziilor, angajatorul trebuie sa ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice corespunzătoare naturii operatiei, în ordinea prioritatilor şi respectând următoarele principii de baza:

a) prevenirea formării atmosferelor explozive;
sau
b) acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive;
şi
c) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

(2) Acolo unde este cazul, măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie sa fie combinate şi/sau suplimentate cu măsuri impotriva propagarii exploziilor şi trebuie revizuite periodic şi, în orice caz, când se produc schimbări semnificative.

ART. 6

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prevederile art. 7 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel puţin:

a) probabilitatea producerii şi persistentei atmosferelor explozive;

b) probabilitatea prezentei şi activarii surselor de aprindere, inclusiv a descarcarilor electrostatice şi a declansarii incendiului;

c) utilajele, substantele folosite, procesele şi posibilele lor interactiuni;

d) dimensiunile efectelor anticipate.

(2) Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.

(3) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot aparea atmosfere explozive.

ART. 7

Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi în conformitate cu principiile de baza ale evaluării riscurilor şi cele prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare astfel încât:

a) acolo unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau a celorlalţi, mediul de lucru sa fie de asa natura încât procesul muncii sa se poată desfasura în condiţii de siguranta;

b) sa se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezentei lucrătorilor la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.

ART. 8

(1) Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de munca lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie sa fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcina.

(2) Fără a aduce atingere responsabilităţii individuale a fiecărui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de munca conform legislaţiei trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi sa declare în documentul privind protecţia impotriva exploziilor, prevăzut la art. 10, scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare adoptate.

ART. 9

(1) Angajatorul clasifica locurile unde pot aparea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr. 1.

(2) Angajatorul trebuie sa asigure îndeplinirea unui minim de cerinţe stabilite în anexa nr. 2 în locurile prevăzute la alin. (1).

(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot aparea atmosfere explozive în concentratii în cantităţi susceptibile de a pune în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr. 3.

ART. 10

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite în art. 7, angajatorul asigura elaborarea şi actualizarea unui document, numit în continuare document privind protecţia impotriva exploziilor.

(2) Documentul privind protecţia impotriva exploziilor demonstreaza, în special, ca:

a) au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;

b) se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri;

c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;

d) care sunt locurile cărora li se aplica cerinţele minime stabilite în anexa nr. 2;

e) locul de munca şi echipamentul de munca, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;

f) s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.

(3) Documentul privind protecţia impotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi actualizat de angajator când locul de munca, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.

(4) Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispoziţii ale legislaţiei naţionale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

ART. 11

(1) Echipamentul de munca necesar în locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost dat în folosinta în întreprindere sau instituţie pentru prima data înainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie sa îndeplinească pana cel târziu la data de 31 decembrie 2006 cerinţele minime stabilite în partea A din anexa nr. 2, dacă nicio alta dispoziţie a legislaţiei naţionale care transpune o directiva europeană nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parţial.

(2) Echipamentul de munca necesar în locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosinta în întreprindere sau instituţie pentru prima data după data de 6 decembrie 2002, trebuie sa îndeplinească cerinţele minime stabilite în părţile A şi B din anexa nr. 2.

(3) Locurile de munca ce includ şi locuri unde pot aparea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinta în întreprindere sau instituţie pentru prima data după data de 6 decembrie 2002 îndeplinesc cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.

(4) Locurile de munca ce includ şi locuri unde pot aparea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinta în întreprindere sau instituţie pentru prima data înainte de data de 6 decembrie 2002 vor îndeplini cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre pana cel târziu la data de 31 decembrie 2006.

(5) Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de munca ce includ şi locuri unde pot aparea atmosfere explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea sa îndeplinească cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.

CAP. III: Dispoziţii finale

ART. 12

În ceea ce priveşte politicile naţionale cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ia în considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeană, referitoare la dispoziţiile art. 5-10, anexei nr. 1 şi ale partii A din anexa nr. 2.

ART. 13

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie sa pună la dispoziţia angajatorilor, la cerere, informaţii relevante, în conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.

ART. 14

(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va adopta, după caz, noi dispoziţii necesare în vederea conformarii cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

ART. 15

Adaptarile de natura strict tehnica a prevederilor anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în funcţie de:

a) adoptarea directivelor privind armonizarea tehnica şi standardizarea în domeniul protecţiei impotriva exploziilor; şi/sau

b) progresul tehnic, schimbările din reglementările sau specificaţiile internaţionale şi noi cunoştinţe privind prevenirea şi protecţia impotriva exploziilor.

ART. 16

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în practica a dispoziţiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

ART. 17

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 18

Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 99/92/CE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive [a 15-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.


Bucureşti, 9 august 2006.
Nr. 1.058.

ANEXA 1

CLASIFICAREA locurilor unde pot sa apara atmosfere explozive


Nota introductivă

Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precautie conform art. 5, 6, 9 şi 10 din hotărâre.

1. Locuri unde pot aparea atmosfere explozive

Un loc în care pot aparea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa necesite măsuri speciale de precautie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat periculos în sensul hotărârii.

Un loc în care nu pot aparea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa necesite măsuri speciale de precautie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat lipsit de pericol în sensul hotărârii.

Substanţe inflamabile şi/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se cazul în care o analiza a proprietăţilor lor releva ca în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.

2. Clasificarea locurilor periculoase

Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcţie de frecventa şi durata permanentei unei atmosfere explozive.
Gradul măsurilor luate în conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de aceasta clasificare.

Zona 0

Un loc în care este prezenta permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formată la contactul substanţelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.

Zona 1

Un loc în care este probabil sa apara ocazional în operaţii normale o atmosfera exploziva formată la contactul substanţelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.

Zona 2

Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva formată la contactul substanţelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul, dar, dacă apare, persista doar o scurta perioada.

Zona 20

Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formată sub forma de nor sau pulbere combustibila în aer.

Zona 21

Un loc în care este posibil sa apara ocazional în operaţii normale o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila în aer.

Zona 22

Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila în aer, în operaţii normale, dar, dacă apare, persista doar o scurta perioada.


NOTA:

1. Straturile, depunerile şi gramezile de pulbere combustibila trebuie considerate ca orice alta sursa ce poate genera o atmosfera exploziva.

2. Operaţie normală reprezintă situaţia în care instalaţiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.


ANEXA 2

A. CERINŢE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROTECŢIEI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR AFLAŢI ÎN POTENŢIAL PERICOL ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE

Nota introductivă

Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica:
 • locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotărâre ori de câte ori este impusa de caracteristicile locurilor de munca, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substantele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere explozive;
 • echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajuta la folosirea în siguranta a echipamentului aflat în locuri periculoase.

1. Măsuri organizatorice

1.1. Instruirea lucrătorilor

Angajatorul trebuie sa le asigure celor care lucrează în locuri unde pot aparea atmosfere explozive o instruire corespunzătoare şi suficienta cu privire la protecţia impotriva exploziilor.

1.2. Indicaţii scrise şi permise de lucru

Acolo unde este cerut de documentul privind protecţia impotriva exploziilor:
 • munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectându-se instrucţiunile scrise emise de angajator;
 • trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini şi activităţile periculoase şi pe cele care pot interactiona cu alt gen de activitate, producand pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de o persoana cu responsabilitate în acest domeniu.

2. Măsuri de protecţie impotriva exploziilor

2.1. Orice scurgere şi/sau pierdere, voita sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceata sau pulbere combustibila care poate produce pericole de explozie trebuie deviata ori îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în condiţii de securitate sau trebuie remediata prin alta metoda adecvată.

2.2. Dacă o atmosfera exploziva conţine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceata sau pulberi inflamabile şi/sau combustibile, măsurile de protecţie trebuie sa fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotărâre trebuie, de asemenea, sa ia în considerare descarcarile electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acţionează ca purtători ori producători de sarcina electrica. Lucrătorilor trebuie sa li se asigure îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.

2.4. Instalatia, echipamentul, sistemele de protecţie şi toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în funcţiune doar dacă documentul privind protecţia impotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranta în atmosfera exploziva. Aceasta se aplica şi echipamentului de munca şi dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecţie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, dacă încorporarea lor într-o instalatie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.

2.5. Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de munca, echipamentul de munca şi toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispoziţie lucrătorilor, sa fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreţinute şi utilizate astfel încât sa reducă la minimum pericolul de explozii şi, dacă se produce o explozie, sa controleze sau sa reducă la minimum extinderea ei în acel loc de munca şi/sau la echipamentul de munca. Pentru astfel de locuri de munca trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.

2.6. Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizati prin semnale optice şi/sau acustice şi retrasi înainte sa se atinga condiţiile de explozie.

2.7. Acolo unde este prevăzut în documentul privind protecţia impotriva exploziilor, trebuie asigurate şi întreţinute iesiri de siguranta pentru a face posibila, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede şi în securitate, a locurilor aflate în pericol.

2.8. Înainte ca un loc de munca unde pot aparea atmosfere explozive sa fie folosit pentru prima oara, trebuie verificata siguranta sa globală fata de explozii. Trebuie menţinute toate condiţiile necesare pentru asigurarea protecţiei impotriva exploziilor.

Aceste verificări trebuie sa fie efectuate de persoane competente în domeniul protecţiei impotriva exploziilor, care au experienta şi/sau pregătire profesională.

2.9. Acolo unde evaluarea riscurilor arata ca este necesar:
 • trebuie sa fie posibila menţinerea echipamentului şi a sistemelor de protecţie în stare sigura de funcţionare, independent de restul instalaţiei, acolo unde o pana de curent poate produce extinderea unor pericole adiţionale;
 • trebuie sa fie posibila oprirea manuală a instalaţiei, cu condiţia ca aceasta sa nu compromita siguranta echipamentului şi a sistemelor de protecţie implicate în procese automate care deviaza de la condiţiile de lucru dorite. Numai lucrătorii competenţi pot efectua intervenţiile de acest tip;
 • la oprirea în caz de urgenta, energia acumulată trebuie disipata cat mai repede şi mai sigur posibil sau izolata astfel încât sa nu mai constituie o sursa de pericol.

B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ŞI A SISTEMELOR DE PROTECŢIE

Dacă documentul privind protecţia impotriva exploziilor în baza unei evaluări a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul şi sistemele de protecţie pentru toate locurile în care pot aparea atmosfere explozive trebuie alese în funcţie de categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. În special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu condiţia ca ele sa fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei şi/sau pulberilor, după cum urmează:
 • în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;
 • în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;
 • în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

ANEXA 3

INDICATOARE DE AVERTIZARE pentru locuri unde pot aparea atmosfere explozive, conform art. 9 alin. (3) din hotărâre


NOTA CTCE:

Indicatorul de avertizare - Loc unde pot aparea atmosfere explozive - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 737 din data de 29.08.2006, la pagina 15, a se vedea imaginea asociata.

Trasaturi caracteristice:
 • forma triunghiulara;
 • litere negre pe fond galben, cu margine neagra (partea galbena acoperă cel puţin 50% din suprafata indicatorului).
Se pot adauga alte date explicative.

COPYRIGHT © PRIOTECH 2009
Home
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive
Servicii de consultanta
Legislatie
Despre noi
Contact
Reprezentant oficial
Home
Home
Valid HTML 4.01 Transitional